People

From Rii

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
Line 32: Line 32:
|'''Class 2015
|'''Class 2015
|'''Class 2015
|'''Class 2015
 +
|'''Class 2016
|-
|-
|[[File:Bin2014.jpg|link=Bin2014]]
|[[File:Bin2014.jpg|link=Bin2014]]
Line 37: Line 38:
|[[File:Zhaoyu2015.jpg|link=Zhaoyu2015]]
|[[File:Zhaoyu2015.jpg|link=Zhaoyu2015]]
|[[File:Shuan2015.jpg|link=Shuan2015]]
|[[File:Shuan2015.jpg|link=Shuan2015]]
 +
|[[File:Zhonghao2016.jpg|link=Zhonghao2016]]
|-
|-
|[[Bin2014|Bin Zhao]]
|[[Bin2014|Bin Zhao]]
Line 42: Line 44:
|[[Zhaoyu2015|Zhaoyu Zhang]]
|[[Zhaoyu2015|Zhaoyu Zhang]]
|[[Shuan2015|Shu'an Zhang]]
|[[Shuan2015|Shu'an Zhang]]
 +
|[[Zhonghao2016|Zhonghao Wu]]
|}
|}
===Master Students===
===Master Students===
-
{| border="1" width="600px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
+
{| border="1" width="480px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
-
|'''Class 2013
+
-
|'''Class 2013
+
|'''Class 2014
|'''Class 2014
|'''Class 2015
|'''Class 2015
|'''Class 2015
|'''Class 2015
 +
|'''Class 2016
|-
|-
-
|[[File:Yuheng2013.jpg|link=Yuheng2013]]
 
-
|[[File:Wukun2013.jpg|link=Wukun2013]]
 
|[[File:Zhijun2014.jpg|link=Zhijun2014]]
|[[File:Zhijun2014.jpg|link=Zhijun2014]]
|[[File:Bo2015.jpg|link=Bo2015]]
|[[File:Bo2015.jpg|link=Bo2015]]
|[[File:Huichao2015.jpg|link=Huichao2015]]
|[[File:Huichao2015.jpg|link=Huichao2015]]
 +
|[[File:Tianlai2016.jpg|link=Tianlai2016]]
|-
|-
-
|[[Yuheng2013|Yuheng Du]]
 
-
|[[Wukun2013|Wukun Mei]]
 
|[[Zhijun2014|Zhijun Zhu]]
|[[Zhijun2014|Zhijun Zhu]]
|[[Bo2015|Bo Liang]]
|[[Bo2015|Bo Liang]]
|[[Huichao2015|Huichao Zhang]]
|[[Huichao2015|Huichao Zhang]]
 +
|[[Tianlai2016|Tianlai Dong]]
|}
|}
Line 94: Line 94:
|[[Minxiao2012|Minxiao Fu]]
|[[Minxiao2012|Minxiao Fu]]
|[[You2012|You Wang]]
|[[You2012|You Wang]]
 +
|-
 +
|'''Class 2013
 +
|'''Class 2013
 +
|-
 +
|[[File:Yuheng2013.jpg|link=Yuheng2013]]
 +
|[[File:Wukun2013.jpg|link=Wukun2013]]
 +
|-
 +
|[[Yuheng2013|Yuheng Du]]
 +
|[[Wukun2013|Wukun Mei]]
|}
|}

Revision as of 10:02, 21 September 2016

Laboratory Director

KaiXu.jpg
Kai Xu


Doctoral Students

Class 2011 Class 2013 Class 2013 Class 2013 Class 2014
Jiangran2011.jpg Huan2013.jpg Zhixiong2013.jpg Zhengchen2013.jpg Zenghui2014.jpg
Jiangran Zhao Huan Liu Zhixiong Yang Zhengchen Dai Zenghui Liu
Class 2014 Class 2015 Class 2015 Class 2015 Class 2016
Bin2014.jpg Yuyang2015.jpg Zhaoyu2015.jpg Shuan2015.jpg Zhonghao2016.jpg
Bin Zhao Yuyang Chen Zhaoyu Zhang Shu'an Zhang Zhonghao Wu


Master Students

Class 2014 Class 2015 Class 2015 Class 2016
Zhijun2014.jpg Bo2015.jpg Huichao2015.jpg Tianlai2016.jpg
Zhijun Zhu Bo Liang Huichao Zhang Tianlai Dong


Technician and Machinists

People ICON.jpg
Tianhua Chen


Alumni

Class 2010 Class 2010 Class 2011 Class 2012 Class 2012
Dong2010.jpg Xidian2010.jpg Guoqing2011.jpg Minxiao2012.jpg You2012.jpg
Dong Qiu Xidian Zheng Guoqing Liu Minxiao Fu You Wang
Class 2013 Class 2013
Yuheng2013.jpg Wukun2013.jpg
Yuheng Du Wukun Mei


Undergraduates

Class 2009
Pozhi CaoJIcaopozhi1234567@sina.comSheng JiangJIjiangsheng@sjtu.edu.cn
Nan LiJIterriclisa@gmail.comXin WangJIalice77@sjtu.edu.cn
Xi DuMEsdiyazg@sjtu.edu.cn
Class 2008
Qianchang ZhuJIzhuqianchang@126.comChuming ZhaoJIzhaochuming@hotmail.com
Jifei ZhongJIzhongjifei@gmail.com
Class 2007
Jiangran ZhaoJIzhao0318@yahoo.cnLi LiuJIterriclisa@gmail.com
Qinhao ZhangJIzhangqinhao@sjtu.edu.cnYing YingJIprimrose_y@hotmail.com
Lu PanJIpanlu88@sjtu.edu.cnXingxin QianMEqianxingxin@yahoo.cn
Views
Personal tools