People

From Rii

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 9: Line 9:
===Doctoral Students===
===Doctoral Students===
 +
 +
{| border="1" width="360px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
 +
|'''Class 2014
 +
|'''Class 2014
 +
|'''Class 2015
 +
|-
 +
|[[File:Zenghui2014.jpg|link=Zenghui2014]]
 +
|[[File:Bin2014.jpg|link=Bin2014]]
 +
|[[File:Yuyang2015.jpg|link=Yuyang2015]]
 +
|-
 +
|[[Zenghui2014|Zenghui Liu]]
 +
|[[Bin2014|Bin Zhao]]
 +
|[[Yuyang2015|Yuyang Chen]]
 +
|-
 +
|'''Class 2015
 +
|'''Class 2016
 +
|'''Class 2018
 +
|-
 +
|[[File:Shuan2015.jpg|link=Shuan2015]]
 +
|[[File:Zhonghao2016.jpg|link=Zhonghao2016]]
 +
|[[File:Baibo2018.jpg|link=Baibo2018]]
 +
|-
 +
|[[Shuan2015|Shu'an Zhang]]
 +
|[[Zhonghao2016|Zhonghao Wu]]
 +
|[[Baibo2018|Baibo Wu]]
 +
|}
 +
{| border="1" width="600px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
{| border="1" width="600px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
|'''Class 2011
|'''Class 2011

Revision as of 08:40, 5 November 2018

Laboratory Director

KaiXu.jpg
Kai Xu


Doctoral Students

Class 2014 Class 2014 Class 2015
Zenghui2014.jpg Bin2014.jpg Yuyang2015.jpg
Zenghui Liu Bin Zhao Yuyang Chen
Class 2015 Class 2016 Class 2018
Shuan2015.jpg Zhonghao2016.jpg Baibo2018.jpg
Shu'an Zhang Zhonghao Wu Baibo Wu
Class 2011 Class 2013 Class 2013 Class 2013 Class 2014
Jiangran2011.jpg Huan2013.jpg Zhixiong2013.jpg Zhengchen2013.jpg Zenghui2014.jpg
Jiangran Zhao Huan Liu Zhixiong Yang Zhengchen Dai Zenghui Liu
Class 2014 Class 2015 Class 2015 Class 2015 Class 2016
Bin2014.jpg Yuyang2015.jpg Zhaoyu2015.jpg Shuan2015.jpg Zhonghao2016.jpg
Bin Zhao Yuyang Chen Zhaoyu Zhang Shu'an Zhang Zhonghao Wu


Master Students

Class 2014 Class 2015 Class 2015 Class 2016
Zhijun2014.jpg Bo2015.jpg Huichao2015.jpg Tianlai2016.jpg
Zhijun Zhu Bo Liang Huichao Zhang Tianlai Dong


Technician and Machinists

People ICON.jpg
Tianhua Chen


Alumni

Class 2010 Class 2010 Class 2011 Class 2012 Class 2012
Dong2010.jpg Xidian2010.jpg Guoqing2011.jpg Minxiao2012.jpg You2012.jpg
Dong Qiu Xidian Zheng Guoqing Liu Minxiao Fu You Wang
Class 2013 Class 2013
Yuheng2013.jpg Wukun2013.jpg
Yuheng Du Wukun Mei


Undergraduates

Class 2009
Pozhi CaoJIcaopozhi1234567@sina.comSheng JiangJIjiangsheng@sjtu.edu.cn
Nan LiJIterriclisa@gmail.comXin WangJIalice77@sjtu.edu.cn
Xi DuMEsdiyazg@sjtu.edu.cn
Class 2008
Qianchang ZhuJIzhuqianchang@126.comChuming ZhaoJIzhaochuming@hotmail.com
Jifei ZhongJIzhongjifei@gmail.com
Class 2007
Jiangran ZhaoJIzhao0318@yahoo.cnLi LiuJIterriclisa@gmail.com
Qinhao ZhangJIzhangqinhao@sjtu.edu.cnYing YingJIprimrose_y@hotmail.com
Lu PanJIpanlu88@sjtu.edu.cnXingxin QianMEqianxingxin@yahoo.cn
Views
Personal tools