People

From Rii

Revision as of 13:50, 28 April 2012 by Rii (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Laboratory Director

KaiXu.jpg
Kai Xu


Graduate Students

Dong2010.jpgXidian2010.jpg Jiangran2011.jpgGuoqing2011.jpg
Dong QiuXidian Zheng Jiangran ZhaoGuoqing Liu
People ICON.jpgPeople ICON.jpg People ICON.jpg
He ZhangFengjin ChaiJunbin Zhang


Technician and Machinists

People ICON.jpg
Tianhua Chen


Undergraduates

Class 2009
Pozhi CaoJIcaopozhi1234567@sina.comSheng JiangJIjiangsheng@sjtu.edu.cn
Nan LiJIterriclisa@gmail.comXin WangJIalice77@sjtu.edu.cn
Xi DuMEsdiyazg@sjtu.edu.cn
Class 2008
Qianchang ZhuJIzhuqianchang@126.comChuming ZhaoJIzhaochuming@hotmail.com
Jifei ZhongJIzhongjifei@gmail.com
Class 2007
Jiangran ZhaoJIzhao0318@yahoo.cnLi LiuJIterriclisa@gmail.com
Qinhao ZhangJIzhangqinhao@sjtu.edu.cnYing YingJIprimrose_y@hotmail.com
Lu PanJIpanlu88@sjtu.edu.cnXingxin QianMEqianxingxin@yahoo.cn
Views
Personal tools