People

From Rii

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 9: Line 9:
===Doctoral Students===
===Doctoral Students===
-
{| border="1" width="450px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
+
{| border="1" width="750px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
-
|'''Class 2014
+
|'''Class 2011
-
|'''Class 2014
+
|'''Class 2013
|'''Class 2013
 +
|'''Class 2013
 +
|'''Class 2013
 +
|'''Class 2014
|-
|-
-
|[[File:Bin2014.jpg|link=Bin2014]]
+
|[[File:Jiangran2011.jpg|link=Jiangran2011]]
 +
|[[File:Huan2013.jpg|link=Huan2013]]
 +
|[[File:Zhixiong2013.jpg|link=Zhixiong2013]]
 +
|[[File:Zhengchen2013.jpg|link=Zhengchen2013]]
|[[File:Zenghui2014.jpg|link=Zenghui2014]]
|[[File:Zenghui2014.jpg|link=Zenghui2014]]
-
|[[File:Huan2013.jpg|link=Huan2013]]
 
|-
|-
-
|[[Bin2014|Bin Zhao]]
+
|[[Jiangran2011|Jiangran Zhao]]
 +
|[[Huan2013|Huan Liu]]
 +
|[[Zhixiong2013|Zhixiong Yang]]
 +
|[[Zhengchen2013|Zhengchen Dai]]
|[[Zenghui2014|Zenghui Liu]]
|[[Zenghui2014|Zenghui Liu]]
-
|[[Huan2013|Huan Liu]]
 
|-
|-
-
|'''Class 2013
+
|'''Class 2014
-
|'''Class 2011
+
|'''Class 2015
 +
|'''Class 2015
 +
|'''Class 2015
|-
|-
-
|[[File:Zhixiong2013.jpg|link=Zhixiong2013]]
+
|[[File:Bin2014.jpg|link=Bin2014]]
-
|[[File:Jiangran2011.jpg|link=Jiangran2011]]
+
|[[File:Yuyang2015.jpg|link=Yuyang2015]]
 +
|[[File:Zhaoyu2015.jpg|link=Zhaoyu2015]]
 +
|[[File:Shuan2015.jpg|link=Shuan2015]]
|-
|-
-
|[[Zhixiong2013|Zhixiong Yang]]
+
|[[Bin2014|Bin Zhao]]
-
|[[Jiangran2011|Jiangran Zhao]]
+
|[[Yuyang2015|Yuyang Chen]]
 +
|[[Zhaoyu2015|Zhaoyu Zhang]]
 +
|[[Shuan2015|Shuan Zhang]]
|}
|}
-
 
===Master Students===
===Master Students===
-
{| border="1" width="450px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
+
{| border="1" width="750px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
-
|'''Class 2014
+
|'''Class 2013
|'''Class 2013
|'''Class 2013
|'''Class 2013
 +
|'''Class 2014
 +
|'''Class 2015
 +
|'''Class 2015
|-
|-
 +
|[[File:Yuheng2013.jpg|link=Yuheng2013]]
 +
|[[File:Wukun2013.jpg|link=Wukun2013]]
|[[File:Zhijun2014.jpg|link=Zhijun2014]]
|[[File:Zhijun2014.jpg|link=Zhijun2014]]
-
|[[File:Zhengchen2013.jpg|link=Zhengchen2013]]
+
|[[File:Bo2015.jpg|link=Bo2015]]
-
|[[File:Yuheng2013.jpg|link=Yuheng2013]]
+
|[[File:Huichao2015.jpg|link=Huichao2015]]
|-
|-
-
|[[Zhijun2014|Zhijun Zhu]]
 
-
|[[Zhengchen2013|Zhengchen Dai]]
 
|[[Yuheng2013|Yuheng Du]]
|[[Yuheng2013|Yuheng Du]]
-
|-
 
-
|'''Class 2013
 
-
|'''Class 2012
 
-
|'''Class 2012
 
-
|-
 
-
|[[File:Wukun2013.jpg|link=Wukun2013]]
 
-
|[[File:Minxiao2012.jpg|link=Minxiao2012]]
 
-
|[[File:You2012.jpg|link=You2012]]
 
-
|-
 
|[[Wukun2013|Wukun Mei]]
|[[Wukun2013|Wukun Mei]]
-
|[[Minxiao2012|Minxiao Fu]]
+
|[[Zhijun2014|Zhijun Zhu]]
-
|[[You2012|You Wang]]
+
|[[Bo2015|Bo Liang]]
 +
|[[Huichao2015|Huichao Zhang]]
|}
|}
-
 
Line 69: Line 73:
|Tianhua Chen
|Tianhua Chen
|}
|}
-
 
===Alumni===
===Alumni===
-
{| border="1" width="300px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
+
{| border="1" width="750px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
-
|'''Class 2011
+
|'''Class 2010
|'''Class 2010
|'''Class 2010
|'''Class 2010
 +
|'''Class 2011
 +
|'''Class 2012
 +
|'''Class 2012
|-
|-
-
|[[File:Guoqing2011.jpg|link=Guoqing2011]]
 
|[[File:Dong2010.jpg|link=Dong2010]]
|[[File:Dong2010.jpg|link=Dong2010]]
|[[File:Xidian2010.jpg|link=Xidian2010]]
|[[File:Xidian2010.jpg|link=Xidian2010]]
 +
|[[File:Guoqing2011.jpg|link=Guoqing2011]]
 +
|[[File:Minxiao2012.jpg|link=Minxiao2012]]
 +
|[[File:You2012.jpg|link=You2012]]
|-
|-
-
|[[Guoqing2011|Guoqing Liu]]
 
|[[Dong2010|Dong Qiu]]
|[[Dong2010|Dong Qiu]]
|[[Xidian2010|Xidian Zheng]]
|[[Xidian2010|Xidian Zheng]]
 +
|[[Guoqing2011|Guoqing Liu]]
 +
|[[Minxiao2012|Minxiao Fu]]
 +
|[[You2012|You Wang]]
|}
|}
-
 

Revision as of 13:01, 4 October 2015

Laboratory Director

KaiXu.jpg
Kai Xu


Doctoral Students

Class 2011 Class 2013 Class 2013 Class 2013 Class 2014
Jiangran2011.jpg Huan2013.jpg Zhixiong2013.jpg Zhengchen2013.jpg Zenghui2014.jpg
Jiangran Zhao Huan Liu Zhixiong Yang Zhengchen Dai Zenghui Liu
Class 2014 Class 2015 Class 2015 Class 2015
Bin2014.jpg Yuyang2015.jpg Zhaoyu2015.jpg Shuan2015.jpg
Bin Zhao Yuyang Chen Zhaoyu Zhang Shuan Zhang


Master Students

Class 2013 Class 2013 Class 2014 Class 2015 Class 2015
Yuheng2013.jpg Wukun2013.jpg Zhijun2014.jpg Bo2015.jpg Huichao2015.jpg
Yuheng Du Wukun Mei Zhijun Zhu Bo Liang Huichao Zhang


Technician and Machinists

People ICON.jpg
Tianhua Chen


Alumni

Class 2010 Class 2010 Class 2011 Class 2012 Class 2012
Dong2010.jpg Xidian2010.jpg Guoqing2011.jpg Minxiao2012.jpg You2012.jpg
Dong Qiu Xidian Zheng Guoqing Liu Minxiao Fu You Wang


Undergraduates

Class 2009
Pozhi CaoJIcaopozhi1234567@sina.comSheng JiangJIjiangsheng@sjtu.edu.cn
Nan LiJIterriclisa@gmail.comXin WangJIalice77@sjtu.edu.cn
Xi DuMEsdiyazg@sjtu.edu.cn
Class 2008
Qianchang ZhuJIzhuqianchang@126.comChuming ZhaoJIzhaochuming@hotmail.com
Jifei ZhongJIzhongjifei@gmail.com
Class 2007
Jiangran ZhaoJIzhao0318@yahoo.cnLi LiuJIterriclisa@gmail.com
Qinhao ZhangJIzhangqinhao@sjtu.edu.cnYing YingJIprimrose_y@hotmail.com
Lu PanJIpanlu88@sjtu.edu.cnXingxin QianMEqianxingxin@yahoo.cn
Views
Personal tools