People

From Rii

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
Line 10: Line 10:
===Doctoral Students===
===Doctoral Students===
{| border="1" width="450px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
{| border="1" width="450px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
 +
|'''Class 2014
 +
|'''Class 2014
|'''Class 2013
|'''Class 2013
 +
|-
 +
|[[File:Bin2014.jpg|link=Bin2014]]
 +
|[[File:Zenghui2014.jpg|link=Zenghui2014]]
 +
|[[File:Huan2013.jpg|link=Huan2013]]
 +
|-
 +
|[[Bin2014|Bin Zhao]]
 +
|[[Zenghui2014|Zenghui Liu]]
 +
|[[Huan2013|Huan Liu]]
 +
|-
|'''Class 2013
|'''Class 2013
|'''Class 2011
|'''Class 2011
|-
|-
-
|[[File:Huan2013.jpg|link=Huan2013]]||[[File:Zhixiong2013.jpg|link=Zhixiong2013]]||[[File:Jiangran2011.jpg|link=Jiangran2011]]
+
|[[File:Zhixiong2013.jpg|link=Zhixiong2013]]
 +
|[[File:Jiangran2011.jpg|link=Jiangran2011]]
|-
|-
-
|[[Huan2013|Huan Liu]]||[[Zhixiong2013|Zhixiong Yang]]||[[Jiangran2011|Jiangran Zhao]]
+
|[[Zhixiong2013|Zhixiong Yang]]
 +
|[[Jiangran2011|Jiangran Zhao]]
|}
|}
Line 23: Line 36:
===Master Students===
===Master Students===
{| border="1" width="450px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
{| border="1" width="450px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
-
|'''Class 2013
+
|'''Class 2014
|'''Class 2013
|'''Class 2013
|'''Class 2013
|'''Class 2013
|-
|-
-
|[[File:Zhengchen2013.jpg|link=Zhengchen2013]]||[[File:Yuheng2013.jpg|link=Yuheng2013]]||[[File:Wukun2013.jpg|link=Wukun2013]]
+
|[[File:Zhijun2014.jpg|link=Zhijun2014]]
 +
|[[File:Zhengchen2013.jpg|link=Zhengchen2013]]
 +
|[[File:Yuheng2013.jpg|link=Yuheng2013]]
|-
|-
-
|[[Zhengchen2013|Zhengchen Dai]]||[[Yuheng2013|Yuheng Du]]||[[Wukun2013|Wukun Mei]]
+
|[[Zhijun2014|Zhijun Zhu]]
 +
|[[Zhengchen2013|Zhengchen Dai]]
 +
|[[Yuheng2013|Yuheng Du]]
|-
|-
 +
|'''Class 2013
|'''Class 2012
|'''Class 2012
|'''Class 2012
|'''Class 2012
-
|'''Class 2011
 
|-
|-
-
|[[File:Minxiao2012.jpg|link=Minxiao2012]]||[[File:You2012.jpg|link=You2012]]||[[File:Guoqing2011.jpg|link=Guoqing2011]]
+
|[[File:Wukun2013.jpg|link=Wukun2013]]
 +
|[[File:Minxiao2012.jpg|link=Minxiao2012]]
 +
|[[File:You2012.jpg|link=You2012]]
|-
|-
-
|[[Minxiao2012|Minxiao Fu]]||[[You2012|You Wang]]||[[Guoqing2011|Guoqing Liu]]
+
|[[Wukun2013|Wukun Mei]]
 +
|[[Minxiao2012|Minxiao Fu]]
 +
|[[You2012|You Wang]]
|}
|}
Line 53: Line 74:
===Alumni===
===Alumni===
{| border="1" width="300px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
{| border="1" width="300px" style="text-align:center;" cellpadding="10"
 +
|'''Class 2011
|'''Class 2010
|'''Class 2010
|'''Class 2010
|'''Class 2010
|-
|-
-
|[[File:Dong2010.jpg|link=Dong2010]]||[[File:Xidian2010.jpg|link=Xidian2010]]
+
|[[File:Guoqing2011.jpg|link=Guoqing2011]]
 +
|[[File:Dong2010.jpg|link=Dong2010]]
 +
|[[File:Xidian2010.jpg|link=Xidian2010]]
|-
|-
-
|[[Dong2010|Dong Qiu]]||[[Xidian2010|Xidian Zheng]]
+
|[[Guoqing2011|Guoqing Liu]]
 +
|[[Dong2010|Dong Qiu]]
 +
|[[Xidian2010|Xidian Zheng]]
|}
|}

Revision as of 14:07, 11 November 2014

Laboratory Director

KaiXu.jpg
Kai Xu


Doctoral Students

Class 2014 Class 2014 Class 2013
Bin2014.jpg Zenghui2014.jpg Huan2013.jpg
Bin Zhao Zenghui Liu Huan Liu
Class 2013 Class 2011
Zhixiong2013.jpg Jiangran2011.jpg
Zhixiong Yang Jiangran Zhao


Master Students

Class 2014 Class 2013 Class 2013
Zhijun2014.jpg Zhengchen2013.jpg Yuheng2013.jpg
Zhijun Zhu Zhengchen Dai Yuheng Du
Class 2013 Class 2012 Class 2012
Wukun2013.jpg Minxiao2012.jpg You2012.jpg
Wukun Mei Minxiao Fu You Wang


Technician and Machinists

People ICON.jpg
Tianhua Chen


Alumni

Class 2011 Class 2010 Class 2010
Guoqing2011.jpg Dong2010.jpg Xidian2010.jpg
Guoqing Liu Dong Qiu Xidian Zheng


Undergraduates

Class 2009
Pozhi CaoJIcaopozhi1234567@sina.comSheng JiangJIjiangsheng@sjtu.edu.cn
Nan LiJIterriclisa@gmail.comXin WangJIalice77@sjtu.edu.cn
Xi DuMEsdiyazg@sjtu.edu.cn
Class 2008
Qianchang ZhuJIzhuqianchang@126.comChuming ZhaoJIzhaochuming@hotmail.com
Jifei ZhongJIzhongjifei@gmail.com
Class 2007
Jiangran ZhaoJIzhao0318@yahoo.cnLi LiuJIterriclisa@gmail.com
Qinhao ZhangJIzhangqinhao@sjtu.edu.cnYing YingJIprimrose_y@hotmail.com
Lu PanJIpanlu88@sjtu.edu.cnXingxin QianMEqianxingxin@yahoo.cn
Views
Personal tools