People

From Rii

Revision as of 03:27, 17 September 2011 by Rii (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Laboratory Director

KaiXu.jpg
Kai Xu


Graduate Students

Dong2010.jpgXidian2010.jpg Jiangran2011.jpgGuoqing2011.jpg
Dong QiuXidian Zheng Jiangran ZhaoGuoqing Liu


Undergraduates

Class 2009
Pozhi CaoJIcaopozhi1234567@sina.comSheng JiangJIjiangsheng@sjtu.edu.cn
Nan LiJIterriclisa@gmail.comXin WangJIalice77@sjtu.edu.cn
Xi DuMEsdiyazg@sjtu.edu.cn
Class 2008
Qianchang ZhuJIzhuqianchang@126.comChuming ZhaoJIzhaochuming@hotmail.com
Jifei ZhongJIzhongjifei@gmail.com
Class 2007
Jiangran ZhaoJIzhao0318@yahoo.cnLi LiuJIterriclisa@gmail.com
Qinhao ZhangJIzhangqinhao@sjtu.edu.cnYing YingJIprimrose_y@hotmail.com
Lu PanJIpanlu88@sjtu.edu.cnXingxin QianMEqianxingxin@yahoo.cn
Views
Personal tools