People

From Rii

Revision as of 13:57, 30 September 2012 by Rii (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Laboratory Director

KaiXu.jpg
Kai Xu


Doctoral Students

Class 2012 Class 2011
He2012.jpgJiangran2011.jpg
He ZhangJiangran Zhao


Master Students

Class 2012
Fengjin2012.jpgYou2012.jpgMinxiao2012.jpg
Fengjin ChaiYou WangMinxiao Fu
Class 2011 Class 2010
Guoqing2011.jpgDong2010.jpgXidian2010.jpg
Guoqing LiuDong QiuXidian Zheng


Technician and Machinists

People ICON.jpg
Tianhua Chen


Undergraduates

Class 2009
Pozhi CaoJIcaopozhi1234567@sina.comSheng JiangJIjiangsheng@sjtu.edu.cn
Nan LiJIterriclisa@gmail.comXin WangJIalice77@sjtu.edu.cn
Xi DuMEsdiyazg@sjtu.edu.cn
Class 2008
Qianchang ZhuJIzhuqianchang@126.comChuming ZhaoJIzhaochuming@hotmail.com
Jifei ZhongJIzhongjifei@gmail.com
Class 2007
Jiangran ZhaoJIzhao0318@yahoo.cnLi LiuJIterriclisa@gmail.com
Qinhao ZhangJIzhangqinhao@sjtu.edu.cnYing YingJIprimrose_y@hotmail.com
Lu PanJIpanlu88@sjtu.edu.cnXingxin QianMEqianxingxin@yahoo.cn
Views
Personal tools