People

From Rii

Jump to: navigation, search

Laboratory Director

KaiXu.jpg
Kai Xu


Doctoral Students

Class 2016 Class 2018 Class 2019 Class 2020 Class 2020
Zhonghao2016.jpg Baibo2018.jpg Longfei2019.jpg Xu2018.jpg Xiang2020.jpg
Zhonghao Wu Baibo Wu Longfei Wang Xu Liu Xiang Wang
Class 2021 Class 2021
People ICON.jpg People ICON.jpg
Chunjie Xia Haomin Kuang


Master Students

Class 2019 Class 2019 Class 2020 Class 2020 Class 2021
Yifan2019.jpg Lifei2019.jpg Yue2020.jpg Chuanxiang2020.jpg People ICON.jpg
Yifan Wang Lifei Deng Yue Ding Chuanxiang Zhu Chang Zhou
Class 2021
People ICON.jpg
Yulin Zhang


Doctoral Alumni

Class 2011 Class 2013 Class 2013 Class 2013 Class 2014
Jiangran2011.jpg Huan2013.jpg Zhixiong2013.jpg Zhengchen2013.jpg Bin2014.jpg
Jiangran Zhao Huan Liu Zhixiong Yang Zhengchen Dai Bin Zhao
Class 2014 Class 2015 Class 2015
Zenghui2014.jpg Yuyang2015.jpg Shuan2015.jpg
Zenghui Liu Yuyang Chen Shu'an Zhang


Master Alumni

Class 2010 Class 2010 Class 2011 Class 2012 Class 2012
Dong2010.jpg Xidian2010.jpg Guoqing2011.jpg Minxiao2012.jpg You2012.jpg
Dong Qiu Xidian Zheng Guoqing Liu Minxiao Fu You Wang
Class 2013 Class 2013 Class 2014 Class 2015 Class 2015
Yuheng2013.jpg Wukun2013.jpg Zhijun2014.jpg Bo2015.jpg Huichao2015.jpg
Yuheng Du Wukun Mei Zhijun Zhu Bo Liang Huichao Zhang
Class 2015 Class 2016 Class 2016 Class 2017 Class 2017
Zhaoyu2015.jpg Tianlai2016.jpg Weihao2016.jpg Qi2017.jpg Lingyun2017.jpg
Zhaoyu Zhang Tianlai Dong Weihao Zhang Qi Li Lingyun Zeng
Class 2018
Haozhe2018.jpg
Haozhe Yang
Views
Personal tools